Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Milas

:

Büro Amirlikleri

Büro Amirlikleri

İdari Büro Amirliği

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05


Deniz Liman Büro Amirliği

     Deniz yoluyla kanunsuz giriş ve kaçışları önlemek, vizeye tabi olup da vizesiz hudut kapısına gelen yabancılar hakkında Bakanlık talimatları çerçevesinde hareket etmek. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili görevleri Liman Başkanlığı, Gümrük Muhafaza ve Sahil Güvenlik Teşkilatları ile koordineli şekilde yerine getirmek.Görev sahasında meydana gelen adli olaylara 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takip ve Tahkiki Hakkında Kanuna göre görevli diğer kurumların yetkileri saklı olmak üzere el koyup, kanuni gereğini yapmak, Ulusal ve Uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak. Kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeler; uzmanlar tarafından yok edilinceye veya zararsız bir hale konuluncaya kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini almak. Deniz yoluyla kanunsuz giriş ve kaçışları önlemek, vizeye tabi olup da vizesiz hudut kapısına gelen yabancılar hakkında Bakanlık talimatları çerçevesinde hareket etmek. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili görevleri Liman Başkanlığı, Gümrük Muhafaza ve Sahil Güvenlik Teşkilatları ile koordineli şekilde yerine getirmek.Görev sahasında meydana gelen adli olaylara 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takip ve Tahkiki Hakkında Kanuna göre görevli diğer kurumların yetkileri saklı olmak üzere el koyup, kanuni gereğini yapmak, Ulusal ve Uluslararası düzeyde çalıntı veya aranan deniz araçlarının aranmasını sağlamak. Kıyıya düşmüş veya oturmuş halde görülen başıboş mayın, patlayıcı ve şüpheli maddeler; uzmanlar tarafından yok edilinceye veya zararsız bir hale konuluncaya kadar, halkın tehlikeye düşmemesi için gerekli emniyet tedbirlerini almak.
 
İrtibat Tel : (0252) 522 21 24            
   
 

Silah Ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği

    Silah taşıma veya bulundurma ruhsatları, sivil amaçlı patlayıcı maddelere ilişkin izin belgeleri, yivsiz tüfek ruhsatnameleri ve atış poligonları, satıcılık (bayilik) belgelerin ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ilişkin kollukça yapılması gereken işlemlere dair kanun, tüzük, yönetmelik çalışmaları yapmak, uygulamada meydana gelen tereddütlerin çözümüne yönelik genelgeler yayımlamak, iller arası koordine kurarak işbirliğini sağlamak ve yapılan müracaat ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak ile görevlidir.

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 197675


Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği

     Trafik kontrol ve uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirler almak ve uygulamak, Trafik denetimi ve düzeni ile ilgili müracaatları değerlendirerek sonuçlandırmak,Kayıt tescile tabi araçların her türlü tescili, devir, nakil, geçici plaka verme, trafikten çekme veya hurdaya ayırma gibi işlemleri mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak.

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 197664 


Bilgi Teknolojileri Büro Amirliği

     PolNet ile ilgili Daire Başkanlığı tarafından belirlenen program veya vereceği talimatlar doğrultusunda hareket etmek,İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluğundaki bilgisayarlar ile iletişim cihazlarının çalışır durumda tutulmasını ,tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının ve bilgisayar network ağı sorunlarının giderilmesini sağlamak.


Lojistik Büro Amirliği

     Milas İlce Emniyet Müdürlüğümüzdeki  araç, silah, mühimmat, teçhizat, melbusat, yedek parça ve diğer donanım ihtiyaçlarını tedarik etmek, tedarik edilen her türlü malzemenin ihtiyaç ve dağıtım planları çerçevesinde dağıtımını sağlamak, Milas İlce Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı bulunan araç, silah, gereç ve diğer her çeşit malzemenin hizmete hazır ve çalışır durumda bulundurulması amacıyla gerekli bakım, onarım ve yenileştirmesini sağlamak ve destek hizmeti vermektedir.

İrtibat Tel : (0252) 515 08 88


Personel Büro Amirliği

     Emniyet Teşkilatı’nın personel politikalarını uygulayarak verilen konularla ilgili seminer, sempozyum ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak, uygulamak ve buna ilişkin raporları hazırlamak,personel özlük hakları ile ilgili yazışmaları takip etmek ve mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 197671 


Eğitim Büro Amirliği

     İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini yetiştirmek, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilerini artırmak, hizmetin verim ve niteliğini yükseltmek, personelin çalışma metot ve sistemlerinin geliştirilmesi yönünde ilgi ve istek uyandırmak için eğitim planlaması yapmak.

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 197671 


Hukuk İşleri ve Soruşturma Büro Amirliği

     İntikal eden emniyet teşkilatı mensupları ile ilgili disiplin işlemlerini düzenlemek ve yürütmek, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararları ile diğer mevzuatı takip etmek ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı diğer birimlerin istifadesine sunmak ve mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirmek.

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 197671  

   

İdari Büro Amirliği

     İlçe Emniyet Müdürü tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda resmi yazışma yaparak ilgili birimlere göndermek.İlçe Emniyet Müdürü adına gelen gizlilik dereceli evraklarla ilgili verilen emir doğrultusunda gerekli yazışmaları yapmak , mevzuat değişikliklerini takip etmek ve bağlı birimler arası koordine sağlamak.

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 197650 


Koordinasyon Büro Amirliği

    İlçemiz Polis sorumluluk alanında meydana gelebilecek her türlü güvenlik ve asayişe yönelik olayları yakından izlemek, işlemleri süratle yaparak önlemlerin anında alınmasını sağlayacak ekip ve personeli sevk etmek, bilgilerin süratle toplanarak yetkili makamlara aktarılmasını sağlamak ,

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 197670


Asayiş Büro Amirliği

     Genel emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,Asayiş suçundan toplumun nasıl korunacağı hakkında halkın bilgilendirilmesi, çocukların ve gençlerin suça yönelmelerini ve suçta kullanılmalarını önleyici tedbirlerin alınması hizmetlerini yürütmek,Toplumsal yaşamın gelişimine ve değişimine bağlı olarak mevzuatın günün koşullarına uyarlanması için gerekli çalışmaları yapmak ile görevlidir.

İrtibat Tel : 0252 513 21 81 


Bisikletli Polis Tim Amirliği

İrtibat Tel : 0252 513 21 81


Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği

    Gerekli hallerde bombaları zararsız hale getirmek, incelemek , zararsız hale getirdikten veya patlamadan sonra delil olabilecek kalıntıları olay yerinden alarak incelenmek üzere merkeze getirmek,incelenmek üzere gönderilen veya olay yerinden alınarak getirilen suç delillerinin fotoğraflarını çekmek, ekspertiz raporlarını hazırlamak, tehlikesiz şekilde muhafazasını sağlamak ve gerekli olanları usulüne uygun olarak imha etmek,intikal eden patlamış veya patlamamış bombalar ve patlama artıkları üzerinde inceleme yaparak, menşei, tip, patlayıcı çeşidi, kurgu ve sistemi ile zararsız hale getirme usullerini tespit etmek ile görevlidir.

İrtibat Tel : 0252 515 08 88 


Olay Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Grup Amirliği

     Meydana gelen olaylarda ilgili iz ve delillerin toplanarak ilgili birimler gönderilmesini sağlamak.Silah kullanılan tüm olaylarda Polis Merkezleri ve Asayiş Büro Amirliğince gözaltına alınan şahısların ve mağdurların el svaplarını almak.Polis Merkezleri ve Asayiş Bürolarca gözaltına alınan şahısların Pol-Net bilgisayar  kayıtları sorgulamasını yapmak ve ilgili birimlere bildirmek.Suç sicil kayıtlarını sicil defteri  sıra numarasına göre ve fotoğraf defteri foto numarasına göre kaydetmek.Büro ile ilgili istatistiki bilgi tutmak.

İrtibat Tel : 0252 512 10 05 / 197658 


Terörle Mücadele Büro Amirliği

     Hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı görev anlayışı içinde, ülke genelinde terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları yetkili yargı makamları önüne çıkarmak.Terör örgütlerinin faaliyetlerini, eylemlerini, örgütsel yapılanmalarını, insan ve mali kaynaklarını, ilişkilerini, silah ve lojistik imkanlarını, legal ve illegal yayınlarını takip etmek, araştırmak, değerlendirmek ile görevlidir.               

İrtibat Tel . 0252 515 08 88


Güvenlik Büro Amirliğinin Görevleri

     Toplantı ve gösteri yürüyüşü, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasal çerçevede kullanılması için diğer birimlerle koordine kurarak güvenlik tedbirlerini almak, gerektiğinde yasal işlem yapmak ve seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli emniyet tedbirlerini almak,basın, matbaalar, küçükleri zararlı yayınlardan koruma, sinema, müzik, fikri mülkiyet hakları, yerel ve bölgesel özel radyo-televizyonlar ile ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmak,güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak,dernek, siyasi parti ve sendika lokallerinde gerekli denetimleri yapmak, ile görevlidir.

İrtibat Tel :0252 515 08 88 


Sivil Savunma Büro Amirliği

     İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ve emniyet hizmetlerinde kullanılan binaların sabotaj, yangın ve her türlü tehlikeye karşı fiziki güvenliğini sağlayacak şeklide Sivil Savunma Planlarını hazırlamak,Sivil Savunma ile ilgili eğitim ve tatbikat yapmak,Koruyucu  güvenlik özel talimatı’nı hazırlamak,Yangından koruma tedbirlerini almak, yangın, köşelerini düzenlemek,Binalardaki yangın söndürme araç, gereç ve donatım malzemelerinin temin, bakım ve kontrollerini yapmak, kullanıma hazır halde bulundurmak ile görevlidir.

İrtibat Tel : 0252 513 21 81 


Evrak Arşiv Büro Amirliği

     Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü adına gelen belgeleri ilgili birimlere ve  İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere hitaben yazılan belgeleri ilgili kamu kurum  ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilere göndermekle  yükümlüdür. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinde bulunan ve kurum arşivinde muhafaza edilmesi gereken belgelerden oluşan dosyaları, içerdiği belgenin özelliklerine uygun olarak gerekli şartlar altında kurum arşivinde muhafaza etmek, kaybolmaması için gerekli tedbirleri almak,  hizmet gereği ilgili birimlerin hizmetine sunmak ve bu konuda gereken düzenlemeleri yapmak,hakkında bilgi istenen şahısların arşiv tetkikini yapmak,kurum arşivine  intikal eden belgeleri teslim alarak aidiyetine (Konusuna) göre dosya açmak. 

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05 / 197684 

    

Sosyal Hizmetler Büro Amirliği

     Şehit olan ve vefat eden mensuplarımızın cenaze işlemlerini takip etmek ve yürütmek,geride kalan eş ve çocuklarıyla ilgilenmek ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, doğal afet, yaralanma ve diğer nedenlerle mağdur ve muhtaç duruma düşenlere yardımda bulunmak,hastanelerde tedavi gören mensuplarımız ve ailesini ziyaret etmek, ihtiyaçları konusunda yardımcı olmak,tahsis edilmiş olan lojmanların, tahsis ve dağıtım işlemlerini yürütmek, tadilat ve tamiratlarının yapılıp yapılmadığını takip etmek.

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05 /

  

Çevik Kuvvet Grup Amirliği

 İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05


İstihbarat Grup Amirliği 

İrtibat Tel : (0252) 512 14 91 – 512 10 05


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 

İrtibat Tel : 0252 513 21 81 

 

Muhabere Büro Amirliği 

İrtibat Tel : (0252) 515 07 77

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • KGYS
 • Milas Belediyesi
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu