Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Köyceğiz

:

Silah ve Patlayıcı Maddeler İşlemleri

SİLAH RUHSAT ÇEŞİTLERİ 
Taşıma Ruhsatı
 
   -Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı
   -Mesleği nedeniyle taşıma ruhsatı
   -Kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
   -Emekli kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
 
Bulundurma Ruhsatı
 
   -Meskende bulundurma ruhsatı
   -İşyerinde bulundurma ruhsatı
 
Yivli Av Tüfeği Ruhsatı
 
   -Yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı
   -Yivli av tüfeği taşıma ruhsatı
 
SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 
a)  Gerekli Genel Belgeler:
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler. 
1)Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
 
2)Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 
3)Silah ruhsatı istek formu(Emniyet Müdürlüğünden temin edilir),
 
4)Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi(Sabıkası bulunması halinde ilgili mahkemeden tasdikli mahkeme kararı),
 
5)Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu ( Devlet Hastanesinden Alınacak, Özel Hastanelerden alınanlar geçersizdir.),
İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir(Noter Tasdikli).
b) Yürütülen görev ile yapılan iş veya meslek nedeniyle verilecek taşıma ruhsatlarında; yukarıda (a) numaralı bölümde belirtilenlere ilaveten gerekli diğer belgeler;
 
1)91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.
2)91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları” başlıklı 9’uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden iş veya meslek sahipleri için gerekli diğer belgeler:
 
7 inci madde(Can Güvenliği):
1-Yaptığı iş ile ilgili görev belgesi,
 
2-Can güvenliğinin tehlikeye düştüğüne dair mahkeme kararları,bilgi,belge,
 
3-Yaptığı iş ve sosyal konum itibari ile vergi dairesi yazısı,ticaret sanayi odası faaliyet belgesi,sicil gazetesi
 
9 uncu maddenin birinci fıkrasının:
b- Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,
c- Basın Mensupları: Basın, Yayın ve  Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi
d- Kuyumcu ve sarraflar:
 
-Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
-Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi,
 
-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi(Faaliyet Belgesinin Aslı),
 
-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı(Noter tasdikli sureti veya aslı),
e-Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:
 
-Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi(Noter tasdikli),
 
-Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, 
Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:
 
-İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler,
 
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,, güvenlik belgesi fotokopisi,
 
f-Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.), 
g-Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,
 
h- Yıllık satış tutarı (ciro):
 
-Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
 
-Kar zarar cetveli ve bilanço(Vergi dairesinden tasdikli),
 
-Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,
 
-Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,
ı-Arazi sahipleri:     
-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
-Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
 
-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
 
i- Sürü sahipleri:
 
-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
-Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
 
-Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,
 
j- Müteahhitler:
 
-İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,
 
-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgesi,
 
-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı(Aslı veya noter tasdikli sureti),
 
k- Akaryakıt istasyonu sahipleri:  
-Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,bayiliğinin devam ettiğine dair yazı,
 
-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,faaliyet belgesi,
 
-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı(Aslı veya noter tasdikli sureti), 
l-Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar:
 
-İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
 
-Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
 
-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
-Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
 
m- Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
 
            İş sahiplerinden
 
Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
 
-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,faaliyet belgesi
 
-Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı(Aslı ve noter tesdikli sureti),
 
Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,
 
-İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
 
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,
n- Poligon sahipleri:
 
            İş sahiplerinden;
 
-İşletme ruhsatı fotokopisi,
 
-Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
-Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
 
-Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
 
    Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,
 
-İş sahiplerinden istenen belgeler,
 
-İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
 
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
o- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:
 
-Kişi/kurumun yazılı müracaatı
 
-Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
 
-Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı, 
ö- Arıcılık yapanlar:
 
-Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
 
-Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
 
-2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek),
 
-Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
p- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:
 
-Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 
-Oda kayıt belgesi,
 
-İş sahibinin yazılı müracaatı,
 
-Depo izin belgesi fotokopisi,
 
-Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
r- Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:
 
-Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
s- Dövize ilişkin işlem yapanlar:
 
-Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi(Noter tasdikli),
 
-Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,
 
ş- Avukatlardan:
 
-Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, (Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)
 
-(Mülga:09.06.2006-Bakanlık 2006/52 Genelge ile)
 
Noterlerden:
 
-Noterlik belgesi fotokopisi,
 
t-Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:
 
-Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
 
-Görevle ilgili seçim tutanağı(Aslı veya il/ilçe secim kurulundan tasdikli),
u-En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:
 
-Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
 
-İl/ilçe seçim kurulu yazısı
ü-En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
 
-Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
 
-İl/ilçe seçim kurulu yazısı
C) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri” başlıklı 10 uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden emekli kamu görevlilerinden;
1- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,
 
2- Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
 
6136 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrasının 4 üncü bendinde sayılan silahlı kuvvetler mensupları ile mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından emekli olanların, emekli olduktan sonra 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken sağlık raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve adli sicil belgesi istenmeyecektir.
 
YİVSİZ TÜFEK RUHSATI;
2521 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince İllerin merkez ilçelerinde Valiler, ilçelerde Kaymakamlarca verilir. Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin şekli  (Örnek 3)’te gösterilmiştir.
 
             İlk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin;
 

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2- Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi(Silah Ruhsatı İçin Alınacak, Sabıkası bulunması halinde ilgili mahkemeden tasdikli mahkeme kararı),

3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Aile Hekimliğinden fotoğraflı, hekim kaşesi ve imzalı)

4- 3 (Üç) adet fotoğraf,

5- Vergi Dairesine Yivsiz Tüfek Harıcını Yatırdığına Dair Makbuz.
 
             Ekleyecekleri dilekçeleri ile yerleşim yerinin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığına başvurmaları halinde yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcının ödenmiş olması kaydıyla, verildiği tarihten geçerli olmak üzere 5 yıl süreli yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu belge tüfek sahibine, bulundurma ve meskun mahaller dışında kırsal alanda taşıma yetkisi sağlar. Söz konusu tüfeklerin köy, kasaba veya şehir içinde boş olarak torba veya kılıf içerisinde ya da araçların bagajında taşınıp nakledilmesi zorunludur
 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını Engelleyen ve Verilen İzinlerin İptalini Gerektiren Haller :
 
 Madde 14- (Değişik:R.G. 11.06.1998-23369) Aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde avda ve sporda kullanılan tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı alımı, satımı, taşınması ve bulundurulması izni ve belgesi verilmez.
 a)  Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
 b) (Değişik:R.G. 22.04.22009-27208) Ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.
 c) (Değişik:R.G. 22.04.22009-27208) Haklarında kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
 d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
 e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
 f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
 g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
 h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
 ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,
 i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
 j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar,
 Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez.
 (Değişik:R.G. 22.04.2009-27208) Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 7 inci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
 Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
 Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır
 
 
01/01/2013 TARİHİ İTİBARİ İLE 2013 YILI İÇİN GEÇERLİ HARÇ BEDELLERİ
 
 
Ruhsat Adı
Harç Bedeli
Yivli Av Tüfeği Ruhsatlarından
3.092,5 TL.
Silah Taşıma Ruhsatlarından
3.092,5 TL.
Bulundurma Ruhsatlarından
989.55 TL.
Yivsiz Tüfek Ruhsatlarından
24,15 TL.
  
 
 HAVAİ FİŞEK ATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER
 
87/12028 karar sayılı Tüzüğün 2 nci maddesinde adı geçen piroteknik maddelerden oyun ve eğlence aracı olanlar dışında kalan Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların Tüzüğün 117 nci maddesine göre, bu işi bilen bir sorumlu (A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek MÜLKİ AMİRLİKTEN İZİN ALMAK İÇİN BİR İŞ GÜNÜ ÖNCE MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir
-Kullanılacak maddenin cinsine, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yere ve bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin bilgileri içeren dilekçe,
 
-Ateşleme işini yapacak olanların Valilikçe verilmiş olan Piroteknik madde ateşleyici yeterlilik belgelerinin (11.07.2002 gün ve 24812 sayılı resmi gazetede yayımlanan patlayıcı madde ateşleyici yeterlilik belgelerinin esas ve usullerinin belirlenmesi hakkında yönetmeliğin 11 nci maddesi gereği (A) sınıfı yeterlilik belgesi) aslı ve fotokopisi (belge asılları görüldükten sonra üzerine “Aslı görüldü” ibaresi konularak aslı iade edilecektir),
-Ateşleyicinin vereceği taahhütname, (Noterden)
 
-Talep sahibinin nakil görevlisine vereceği nakilci vekâletnamesi, (Noterden)
 
-Nakil görevlisinin güvenlik belgesi fotokopisi (halen geçerli olan),
 
-Nakil görevlisinin vereceği taahhütname,
 
-Tehlikeli maddeler zorunlu sigorta poliçesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
Bu belgelerin tamamlanmasından sonra, piroteknik maddeleri taşıyacak ve kullanacak olanlar ile talep sahibi hakkında yapılacak soruşturma sonunda durumlarının uygun olduğunun ve bu maddelerin kullanılacağı yer bakımından sakıncanın bulunmadığının anlaşılması halinde yerel mülki amirliklerince kullanım izni verilebilir. Piroteknik maddelerin kullanılması için gerekli görülen hallerde emniyet tedbirlerinin (yeteri kadar yangın tüpü, ambulans ve itfaiye bulundurulması gibi) aldırılması,
Yukarıda belirtilen belgelerin İçişleri Bakanlığımızın 06.04.2006 gün ve B.05.1.EGM.0.11.04.04-32 sayılı emir genelgeleri gereğince eksiksiz olarak tamamlaması halinde gerekli iznin verileceği.
 
AV BAYİİ-YİVSİZ TÜFEK SATIŞ BAYİİ AÇILMASI VE YENİLENMESİNDE
HAZIRLANACAK BELGELER
 
1-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMINA DİLEKÇE: İşyerini açacak gerçek kişinin kendisi, şirket veya diğer tüzel kişilerin yetkili temsilcisi başvuracaktır. Dilekçede açılacak yerin açık adresi, niteliği belirtilecek ve irtibat telefonu bulunacaktır.
2-Tapu Senedi Sureti:
3-İşyeri kiralık ise Noter huzurunda yapılmış kira kontratı: (Tapuda müşterek mülkiyete konu olduğu anlaşılan yerlerin tüm hissedarlarından noterden yazılı muvafakatlarının alınması veya muvafakat alınmasına engel bir durum olması halinde konuya ilişkin mahkeme kararı gerekecektir.)
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi:
5-(6) adet renkli vesikalık fotoğraf: (son bir yıl içinde çekilmiş olacak, renkli fotokopi olmayacak)
6-Adli Sicil Sabıka Sorgulaması: (Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak. Arşiv sorgulu olacak eğer Adı, soyadı veya yaşında tashis varsa her ikisine göre sorgulama yaptırılacak ayrıca, evli bayanların kızlık soyadlarına göre sabıka sorgulaması alınacak)
7-Sağlık Raporu: (Yivsiz Av Tüfeği ve Av Malzemeleri Satış Bayii çalıştırmasında ve silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan sakınca olmadığına dair resmi hekimden alınacaktır.)
8-Tehlikeli Madde Zorunlu Sigorta Poliçesi: (Riziko adresi olarak av bayi açılacak adres belirtilecek ve faaliyet konusu olarak Av Malzemeleri ve Patlayıcı Madde Satışı olarak yazılacaktır.)
9-Taahhütname: (Ekli örneğe uygun olarak noterden yapılacaktır.)
10-Yarım Kapaklı Telli Dosya:
 
NOT:
1-Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir. Belgeleri eksik veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz .
2-G.B.T. ve Adli Sicil kayıtlarında suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya savcılık kararları temin edilecektir.
3-Şirket veya diğer tüzel kişiler için: a- Kuruluş ilanı,b-Ticaret Sicil Gazetesi,c-oda sicil kaydı d- Açılması istenen yer için yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararı ile verilmiş yetki belgesi, e- işyerini işletecek olan mesul müdürü için yönetim kurulu karar tasdikli sureti ve diğer kişi için istenen belgeler geçerlidir.
 
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA ve KULLANMA İZİN BELGESİ
İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER
 
1-TALEP SAHİBİNİN (ŞİRKET, ŞAHIS) EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE VERDİĞİ DİLEKÇE;
—Gerçek kişilerin kendisinin, tüzel kişilerin yetkili temsilcisi veya vekilleri başvuruda bulunacaklardır.
—Dilekçede yapılacak işin konusu bulunduğu yerin il, ilçe, köy veya mevkii belirtilecektir.
 —Satınalma ve nakletme ile ateşleyici olarak görevlendirilenler belirtilecektir.
2-TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ VE ODA SİCİL KAYDI SURETİ İBRAZ EDİLECEKTİR.
3-BEYANNAME (ekteki örneğe uygun doldurulmalıdır.)
4-ESKİ RUHSATIN ASLI (ruhsat yenilemelerde istenir)
5-TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ;
 —Rizoko adresi olarak patlayıcı maddelerin kullanılacağı yer veya yerlerin hepsinin açık adresi yazılmalıdır.
 —Faaliyet konusu olarak da “patlayıcı maddeler veya patlayıcı maddelerin nakli, muhafazası ve kullanılması” yazılmalıdır.
 —Sigorta poliçesinin aslı veya noter tasdikli sureti olmalıdır.
6-DEPO MUVAFAKATI (Patlayıcı madde deposu bulunmayanlardan)
 —87/12028 karar sayılı tüzüğe uygun deposu bulunan depo sahibinden deposunun kullanılabilmesi için noterden alınacak muvafakatnamedir.
 —Muvafakatnamede deponun yeri, kapasitesi, hangi iş için deponun kullanılmasına izin verildiği, muvafakat miktarı ve süresi belirtilmelidir.
7-MADEN/TAŞOCAĞI RUHSATI-İŞE DAİR BELGE;
a) Maden veya taşocağı ruhsatı ise;
—Ruhsatın aslı veya noter tasdikli sureti olmalıdır.
—Maden veya taşocağı ruhsatı talep sahibine ait değilse bu yer için muvafakat alınması gerekmektedir. Patlayıcı madde kullanmasında sakınca olmadığına dair yazılacaktır.
—Ocağın bulunduğu il, ilçe, köy mevki ve sayısı ile muvafakat süresinin belirtilmesi gerekir.
__Maden ocağında patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olmadığına dair Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak yazı.
b) İhale ile alınmış baraj, liman, yol vb. işler ise;
 —İşin verildiği makam tarafından verilecek işin kime verildiğini kapsamına ve süresini belirtir yazı, sözleşme bulunmalıdır.
8-NAKİL VE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ;
 —Tahsis olunan patlayıcı maddeleri satın alma ve nakil etmekle görevlendirilenler tarafından ekteki örneğe uygun olarak noterde düzenlenmesi gerekmektedir.
9-NAKİLCİ VEKALETNAMESİ/GÖREV BELGESİ;
 —Tahsis olunan patlayıcı maddelerin ilgili yerlerden satınalınıp işyeri ve depolara nakiletmekle yetkili olduğuna dair ekteki örneğine uygun olarak noterde düzenlenmesi gerekmektedir.
10-ATEŞLEYİCİ TAAHHÜTNAMESİ;
  —Ateşleyici olarak görevlendirilenlerce ekteki örneğe uygun olarak noterde düzenlenmesi gerekmektedir.
11-ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ: Noter tastikli suret olmalıdır.
12-GENEL TAAHHÜTNAME
 —Patlayıcı Madde Satınalma ve Kullanma izin belgesi alma talebinde bulunan şirket veya şahıs tarafından ekteki örneğine uygun olarak noterde tanzim edilecektir.
13-DEPO TESBİT TUTANAĞI;
 —Depo içerisinde önceki ruhsattan arta kalan patlayıcı madde olup olmadığına dair düzenlenmelidir.
 —Düzenleyen Karakol veya resmi birim ise tutanağı tanzim eden görevliler tarafından imzalanmalı ve mühürle tasdiklenmelidir. Rakamlar yazı ile teyit edilmeli ve tarih bulunmalıdır.
14- İHTİYAÇ RAPORU;
—Bünyesinde maden mühendisi bulunan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler ihtiyaçlarını kendileri tanzim edebilirler. Bu durumda rapor raporu düzenleyen maden mühendisi tarafından adı, soyadı ve diploma numarası belirtilerek onaylanmak zorundadır.
Patlayıcı maddelerin kullanılacağı yerler ve bu yerlerde Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerden kullanılması talep edilenlerin cinsi ve miktarı açık olarak belirtilmelidir.
15-DEPO UYGUNLUK RAPORU;
 —Depo denetleme raporu eklenebilir.(Emniyet Müdürlüğünde mevcuttur.)
 
16-Teknik Nezaretçi Atama belgesi
 
SİLAH TAMİR YERİ AÇMAK İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER
 
1-Talep Sahibinin (Şirket, Şahıs) Emniyet Müdürlüğüne Verdiği Dilekçe;
—Gerçek kişilerin kendisinin, tüzel kişilerin yetkili temsilcisi veya vekilleri başvuruda bulunacaklardır.
—Dilekçede yapılacak işin konusu bulunduğu yerin il, ilçe belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi:
3-(3) adet renkli vesikalık fotoğraf: (son bir yıl içinde çekilmiş olacak, renkli fotokopi olmayacak)
4-Adli Sicil Sabıka Sorgulaması: (Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak. Adı, soyadı veya yaşında tashis varsa her ikisine göre arşivli sabıka sorgulaması yaptırılacak)
5-Sağlık Raporu: (Silah Tamir Yeri Açmasında sakınca olmadığına dair Sağlık Kurul Raporu Devlet Hast.Alınacak.)
6-Taahhütname(Noterden)
7-Tapu Fotokopisi
8-işyeri açılacak yer kiralık ise kira kontratı.
9-Yarım Kapaklı telli dosya.
10-Silahların kaydı için Noter Tasdikli (200) yapraklı defter.
 
ATEŞÇİ BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
 
Başvuru
           Madde 6- Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine (Emniyet Müdürlüğüne) başvurmaları gerekir;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
c) Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık raporu
d)Öğrenim durumunu gösterir belge
e) Adli sicil belgesi.(Arşiv sorgulu) Yarım kapaklı dosya.
fotokopisi verilen belgeler, müracaatı alan görevli tarafından aslı ile karşılaştırılarak "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.
 
SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER 
   
91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TAŞIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR. 

Madde 16- (Değişik:02/04/1997-97/9510 K.)
 
(Değişik birinci cümle:25/10/2000 2000/1550 9.Md) ( İptal:Danıştay 10. Dairesi Esas No:2001/279-Karar No:2004/6730) Aşağıda belirtilen hallerden  birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.
 a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
 b) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
 c)Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar  ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
 d)Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
 e) (Değişik:13.06.2002/24784) Taksirle veya basın yoluyla  işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
 f)Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına  veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
 g)Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
 h) ( Danıştay 10.Dairesinin 27.03.2003 tarih ve Esas No:2001/2044 Karar No:2003/1135 sayılı kararı ile (h) bendinin iptaline karar verilmiştir.)
 ı)Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
 i)Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
 j)Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
 k)Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
 l) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler  ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,
 m)Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
 n)Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
 o)21 yaşını bitirmemiş olanlar.
ö) (Ek: 02.12.1999  99/13749 10.Md) (İptal: Danıştay 10. Dairesi 26.05.2008 tarih ve E:2005/2186-K:2008/3516)
(Değişik: 02.12.1999  99/13749 10.Md) Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c),  (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
 Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir  ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
(Ek fıkra: 02.12.1999  99/13749 10.Md) Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur.Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.
 Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.
 Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

SİLAH KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR
1. Silahını emniyetli olarak nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Emniyetli olarak nasıl kullanılacağını öğrenmeden hiç kimse silah kullanmamalıdır.
2. Silah sahipleri silah kullanımında ve muhafazasında asla aşırı güven duymamalıdırlar.
3. Silaha her zaman doluymuş gibi davranılmalıdır. Silah ele alındığında her zaman çok büyük özen gösterilmelidir.
4. Namlu ağzı her zaman emniyetli bir yöne tutulmalıdır. Bu özellikle silah doldurulurken, boşaltılırken ve sökülürken önemlidir.
5. Silah hiç bir zaman canlı bir hedefe yöneltilmemeli ve tetik düşürme gibi tehlikeli alışkanlıklar edinilmemelidir.
6. Silah kesinlikle şarjörü üzerinde ve dolu olarak saklanılmamalıdır. Fişek ve silah ayrı ayrı yerlerde bulundurulmalıdır.
7. Mutlak zaruret olmadıkça fişek yatağında fişek bırakılmamalıdır.
8. Silah ve mühimmatı çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.
9. Sökme, takma ve temizleme gibi işlemler etrafta kimsenin bulunmadığı boş alanlarda veya bir odada yapılmalıdır.
10. Hiçbir zaman alkollü, uykusuz ve sinirli iken silah ele alınmamalı veya ulaşılabilecek yakınlıkta bulundurulmamalıdır.
11. Silah her ne amaçla olursa olsun dolu olarak bir başkasına verilmez. Şarjör çıkarılır, fişek yatağının boş olduğu tespit edildikten sonra verilebilir.
12. Silah ele alındığında veya kılıfına koyulurken mutlaka işaret parmağı tetik korkuluğu üzerinde tutulmalı kesinlikle tetiğe dokunulmamalıdır.
13. Silahı hiç bir zaman şeytan doldurmaz. Bunun için başkalarınca silahın kurcalanmamasına özen gösterilmelidir.
14. Silahınıza uygun aksesuarlar kullanılmalı, kılıf ve kabze gibi aksesuarların silah ile uyumlu olduğundan ve emniyetine engel teşkil etmediğinden emin olunmalıdır.
15. Silahın emniyet sistemine veya teknik özelliklerine güvenilerek şakalaşma ve benzeri davranışlarda bulunulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki silah şaka aracı değildir.
16. Silahın yere düşürülmemesine dikkat edilmesi, hem silahın korunması, hem de bir kazaya sebebiyet verilmemesi açısından önemlidir.
17. Özellikle düğün, eğlence yerleri gibi toplu halde bulunulan yerlerde silah konuşmanın odak noktası haline getirilmemelidir.
18. Küçük çocukların ve gençlerin bulunduğu ortamlarda silahı özendirici konuşmalardan, hal ve hareketlerden kaçınılmalı, onlara silahın tehlikeleri anlatılmalıdır. 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu