Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Köyceğiz

:

Birimlirimiz

 

 

BİRİMLERİMİZ

 
 
 
Pasaport ve Yabancılar Büro Amirliği
 
   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her türlü pasaport işlemlerinin takibi ile müracaatlarının sonuçlandırılması , ülkemizde bulunan veya herhangi bir sebepten dolayı gelmek isteyen yabancıların her türlü (vize, ikamet, çalışma, seyahat, ilmi araştırma, inceleme, kazı-araştırma ve öğrenim) işlemlerin yürütülmesi,yasal veya yasal olmayan yollardan yurdumuza gelerek sığınma veya iltica hakkı talebinde bulunan yabancıların iltica taleplerinin sonuçlandırılması hususlarında görevleri vardır.
 
Silah Ruhsat ve Patlayıcı İşlemler Büro Amirliği
 
    Silah taşıma veya bulundurma ruhsatları, sivil amaçlı patlayıcı maddelere ilişkin izin belgeleri, yivsiz tüfek ruhsatnameleri ve atış poligonları, satıcılık (bayilik) belgelerin ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ilişkin kollukça yapılması gereken işlemlere dair kanun, tüzük, yönetmelik çalışmaları yapmak, uygulamada meydana gelen tereddütlerin çözümüne yönelik genelgeler yayımlamak, iller arası koordine kurarak işbirliğini sağlamak ve yapılan müracaat ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak ile görevlidir.
 
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği
 
    Trafik kontrol ve uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirler almak ve uygulamak, Trafik denetimi ve düzeni ile ilgili müracaatları değerlendirerek sonuçlandırmak,Kayıt tescile tabi araçların her türlü tescili, devir, nakil, geçici plaka verme, trafikten çekme veya hurdaya ayırma, sürücü belgelerinin verilmesi, değiştirilmesi veya yenilenmesi gibi işlemleri mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak ve sürücü belgeleri ile ilgili işlemleri tamamlamak.
 
Bilgi İşlem Büro Amirliği
 
    PolNet ile ilgili Daire Başkanlığı tarafından belirlenen program veya vereceği talimatlar doğrultusunda hareket etmek,İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluğundaki bilgisayarlar ile iletişim cihazlarının çalışır durumda tutulmasını ,tüm bilgisayar donanımı arızalarının ve donanım ihtiyacının ve bilgisayar network ağı sorunlarının giderilmesini sağlamak.
 
Lojistik Büro Amirliği
    Köyceğiz İlce Emniyet Müdürlüğümüzdeki araç, silah, mühimmat, teçhizat, melbusat, yedek parça ve diğer donanım ihtiyaçlarını tedarik etmek, tedarik edilen her türlü malzemenin ihtiyaç ve dağıtım planları çerçevesinde dağıtımını sağlamak, Köyceğiz İlce Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı bulunan araç, silah, gereç ve diğer her çeşit malzemenin hizmete hazır ve çalışır durumda bulundurulması amacıyla gerekli bakım, onarım ve yenileştirmesini sağlamak ve destek hizmeti vermektedir.
 
Personel Büro Amirliği
 
    Emniyet Teşkilatı’nın personel politikalarını uygulayarak verilen konularla ilgili seminer, sempozyum ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak, uygulamak ve buna ilişkin raporları hazırlamak,personel özlük hakları ile ilgili yazışmaları takip etmek ve mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
Eğitim Büro Amirliği
 
    İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini yetiştirmek, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilerini artırmak, hizmetin verim ve niteliğini yükseltmek, personelin çalışma metot ve sistemlerinin geliştirilmesi yönünde ilgi ve istek uyandırmak için eğitim planlaması yapmak.
 
Genel Disiplin İşleri Büro Amirliği
 
    İntikal eden emniyet teşkilatı mensupları ile ilgili disiplin işlemlerini düzenlemek ve yürütmek, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu kararları ile diğer mevzuatı takip etmek ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı diğer birimlerin istifadesine sunmak ve mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirmek.
 
İdari Büro Amirliği
 
    İlçe Emniyet Müdürü tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda resmi yazışma yaparak ilgili birimlere göndermek.İlçe Emniyet Müdürü adına gelen gizlilik dereceli evraklarla ilgili verilen emir doğrultusunda gerekli yazışmaları yapmak , mevzuat değişikliklerini takip etmek ve bağlı birimler arası koordine sağlamak.
 
EKKM Büro Amirliği
 
    İlçemiz Polis sorumluluk alanında meydana gelebilecek her türlü güvenlik ve asayişe yönelik olayları yakından izlemek, işlemleri süratle yaparak önlemlerin anında alınmasını sağlayacak ekip ve personeli sevk etmek, bilgilerin süratle toplanarak yetkili makamlara aktarılmasını sağlamak.
 
Asayiş Büro Amirliği
 
    Genel emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,Asayiş suçundan toplumun nasıl korunacağı hakkında halkın bilgilendirilmesi, çocukların ve gençlerin suça yönelmelerini ve suçta kullanılmalarını önleyici tedbirlerin alınması hizmetlerini yürütmek,Toplumsal yaşamın gelişimine ve değişimine bağlı olarak mevzuatın günün koşullarına uyarlanması için gerekli çalışmaları yapmak ile görevlidir.
 
Çocuk Büro Amirliği
 
    Polisin çocuklara yönelik olarak yürüteceği hizmetler konusunda ve ayrıca 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimidir.
 
Terörle Mücadele Büro Amirliği
 
    Hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı görev anlayışı içinde, ülke genelinde terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları yetkili yargı makamları önüne çıkarmak.Terör örgütlerinin faaliyetlerini, eylemlerini, örgütsel yapılanmalarını, insan ve mali kaynaklarını, ilişkilerini, silah ve lojistik imkanlarını, legal ve illegal yayınlarını takip etmek, araştırmak, değerlendirmek ile görevlidir.
 
Güvenlik Büro Amirliğinin Görevleri
 
    Toplantı ve gösteri yürüyüşü, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasal çerçevede kullanılması için diğer birimlerle koordine kurarak güvenlik tedbirlerini almak, gerektiğinde yasal işlem yapmak ve seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli emniyet tedbirlerini almak,basın, matbaalar, küçükleri zararlı yayınlardan koruma, sinema, müzik, fikri mülkiyet hakları, yerel ve bölgesel özel radyo-televizyonlar ile ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmak,güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak,dernek, siyasi parti ve sendika lokallerinde gerekli denetimleri yapmak, ile görevlidir.
 
Evrak Arşiv Büro Amirliği
 
    Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü adına gelen belgeleri ilgili birimlere ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere hitaben yazılan belgeleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilere göndermekle yükümlüdür. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinde bulunan ve kurum arşivinde muhafaza edilmesi gereken belgelerden oluşan dosyaları, içerdiği belgenin özelliklerine uygun olarak gerekli şartlar altında kurum arşivinde muhafaza etmek, kaybolmaması için gerekli tedbirleri almak, hizmet gereği ilgili birimlerin hizmetine sunmak ve bu konuda gereken düzenlemeleri yapmak,hakkında bilgi istenen şahısların arşiv tetkikini yapmak,kurum arşivine intikal eden belgeleri teslim alarak aidiyetine (Konusuna) göre dosya açmak.
 
 
 

 

 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu