Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Hızlı Başlatma

 
Silah Ve Patlayıcı İşlemleri
 
                   


             MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
Silah taşıma
ruhsatı
verilmesi
1-           Dilekçe ( Devir ise karşılıklı dilekçe ve ruhsat fotokopisi )
2-           Silah ruhsatı istek formu
3-           Silah Almasında sakınca bulunmadığına dair heyet raporu
4-           Vergi borcu yoktur belgesi
5-           Silah taşıma Harcı Alındı Makbuzu
6-           Yapılan Görev ve Faaliyete ilişkin belgeler
7-           4 Adet Fotoğraf
 
15 İş Günü
2
Silah
Bulundurma
ruhsatı
verilmesi
1-           Dilekçe ( Devir ise karşılıklı dilekçe ve ruhsat fotokopisi )
2-           Silah ruhsatı istek formu
3-           Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair heyet raporu
4-           Vergi borcu yoktur yazısı
5-           Silah bulundurma Harcı Vergi Dairesi Alındısı
6-           4 Adet Fotoğraf
 
7  İş Günü
3
Mermi Satın Alma Belgesi Verilmesi
1-           Dilekçe
2-           Ruhsat        fotokopisi
 
2 İş Günü
4
Ruhsatlı silahın hibesi
1-           Dilekçe
2-           Ruhsat        fotokopisi
1 İş Günü
5
Silah nakil
belgesi
verilmesi
1                   Dilekçe
2                   Ruhsat        fotokopisi
1 İş Günü
6
Yivsiz tüfek
ruhsatnamesi
verilmesi
1-           Dilekçe ( Devir ise karşılıklı dilekçe ve ruhsat fotokopisi )
2-           Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren doktor raporu,(Aile Hekiminden)
3-           4 adet fotoğraf
4-           Vergi Dairesinden Yivsiz tüfek ruhsatnamesi harcı ödendi belgesi
5-           Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
7 İş Günü
7
Silah
tamirciliği
belgesi
verilmesi
     Silah tamirciliği belgesi verilecek şahısların, 91/1779 karar sayılı Yönet melik'in 16'ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olmaları,
          Silah tamir yeri ve şubesinin açılabilmesi için;
1-           Tamirhanenin      ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ile uygun fiziki şartları taşıması,
2-           Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16' ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması şartları aranır.
30 İş Günü
 
8
Satıcılık
(Bayilik)
Belgesi
verilmesi
1-           Dilekçe
2-           İşyerinin     kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
3-           Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair heyet  raporu,
4-           2521 Sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
5-           4 adet fotoğraf.
30 İş Günü
 
9
Ses ve gaz
fişeği atabilen
silahlara
bildirim
belgesi
düzenlenmesi
1-           Dilekçe,
2-           Fatura,
3-           Silah
1 İş Günü
 
10
Ateşleyici
Yeterlilik
Belgesi
Sınavlarının
Yapılması ve
Ateşleyici
Yeterlilik
Belgesi
Verilmesi
1-           Dilekçe
2-           Son   bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
3-           Öğrenim     durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği,
4-           Yeterlilik    belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair heyet  raporu,
5-           Bakanlıkça belirlenen sınav ücreti dekontu.
 
90 İş Günü
11
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi Verilmesi
1-           Dilekçe  (Dilekçede satın alınıp ve satışı yapılacak patlayıcı maddelerin cinsi ile adına ruhsat çıkacak şahsın, nakilcilerin ve depo bekçilerinin isimleri belirtilecek ) Şirket ise (Ticaret Sicil Gazetesi, İmza sirküleri) a) Adına ruhsat çıkacak olan şahsa Şirketin Vekâleti b) Var ise Nakilcilere Şirketin Vekâleti
2-           Depolama izin belgesi,
3-           Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu,
4-           Taahhütname,      (Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek)
5-           Beyanname,
6-           Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
 
7 -        Satış izin belgesi verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda ilgilinin durumunun güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir,
 
8 -        Sağlık Raporu (Heyet Raporu)
30 İş Günü
12
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi Verilmesi
1-           Dilekçe (Detaylı olacak Güvenlikçi ve ateşçilerin adı olacak, şirket kaşesi, isim imza)
2-           Şirket sorumlusunun vekâletnamesi 
3-           Genel taahhütname   
4-           Depo muvafakatnamesi (Depolama İzin belgesi -Satın alma ve satış İzin Belgesi -Denetleme Raporu-Depo Tespit Tutanağı)
5-           İşin ruhsatları (İşletme ruhsatı, İşletme izni, Sözleşme onaylı (Noterden) veya aslı, Müracaatçı Kurum ise Kurumun onayı olacak)
6-           Maden Ocağı Kamu Kuruluşuna ait ise ve kiralanması söz konusu ise Kamu Kuruluşu tarafından verilen maden veya taş ocağında patlayıcı madde kullanmasında sakınca olmadığına dair yazı
7-           Maden özel şirketten kiralanmış ise ise noterden patlayıcı kullanabileceğine dair muvafakatname
8-           Beyanname
9-           Kullanılacak patlayıcı maddenin cins ve miktarını belirten patlayıcı madde ihtiyaç raporu (Bu rapor, kendi ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı bulunan kamu kuruluşları için kendilerince, bu olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler için il Valiliğince verilir.), Maden Müh. Diploma fotokopisi Maden Müh. Nüf. Cüz. Fotokopisi,
10-        Güvenlikçilerin Vekâletnameleri   
11-        Güvenlikçilerin Taahhütnamesi     
12-        Güvenlikçilerin belgesi
13-        Ateşçinin taahhütnamesi  
14-        Ateşçinin belgesi 
15-        Ticaret sicil gazetesi
16-        Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
17-        Ticaret        Sicil Gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliklerinde)
18-        Yenileme ise eski ruhsatı
19-        Yer Tahkikatı
30 İş Günü
13
Sürekli_ Depo Yapım İzni Verilmesi
 
1 -       İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı,
 
2-          İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı,
1-           1/50  ölçekli ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
2-           İş       yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri,
3-           3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
4-           İş       yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi,
5-           Yapılacak   yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
6-           Sağlık         Bakanlığından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi,
M- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
7-           Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge.
30 İş Günü
14
Sürekli Depo Depolama İzni Verilmesi
1 -        Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak rapor,
2-           Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,
3-           Çalışma      ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi,
4-           Sağlık         Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni).
 30 İş Günü
15
Gezici Depo Yapım İzni Verilmesi
1-           Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A, 10 tonluk gezici depolar için ise Ek 4/B çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi,
2-           Deponun    yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge,
3-           Deponun    belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik (Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor.
30 İş Günü
16
Gezici Depo Depolama İzni Verilmesi
1 -          Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak rapor,
2-            Depo    sütreli ise, sütrenin Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek 5 sayılı çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu,
3-          Deponun,         Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki.
30 İş Günü
17
Patlayıcı Madde Devir İzni verilmesi
1-           Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe,
2-           Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı,
3-           Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı
4-           Devir edilene ait ruhsat fotokopisi.
 
30 İş Günü
18
Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi Verilmesi
 
1-           Depo tespit tutanağı,
2-           Nakle nezaret edecek Güvenlik belgeli şahısların güvenlik belgesi asılları,
3-           Nakilci        görevlilerinin vekâletnamesi,
4-           Nakil edecek şahısların kimlik asılları (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport...)
5-           Nakilde       kullanılacak araçların ruhsat asılları,
6-           Tehlikeli     Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
7-           Patlayıcı Madde İzin Belgesi Aslı,
2 İş Günü
19
Patlayıcı
Madde
Güvenlik
Belgesi
Verilmesi
1-           Dilekçe 
2-            Sağlık        Raporu
3-           1Taahhütname,
4-           İki adet vesikalık fotoğraf
5-           Öğrenim Durum Belgesi
7 İş Günü
                                                                                          
​​​
 
 
 • Muğla Valiliği
 • Muğla Belediyesi
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS