Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MUĞLA VALİLİĞİ VALİLİK KARARLARI
30.11.2017  
 
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
 
MUĞLA İL SINIRLARI İÇERİSİNDE YOLCU TAŞIMACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN KARA, DENİZ VE HAVAYOLU TAŞIMACI, ACENTE, TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCULUĞU, TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ, TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ, ARAÇ KİRALAMA İŞLETMECİLİĞİ, TAKSİ DURAKLARI GİBİ ULAŞIM HİZMETİ VEREN FİRMA, ŞİRKET VE DURAKLAR TARAFINDAN, GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA BULUNAN SURİYELİ YABANCILARIN YANLARINDA "YOL İZİN BELGELERİ" OLMAKSIZIN BİLET SATIŞI YAPILMASININ VE TAŞIMACILIK SURETİYLE MUĞLA İLİ DIŞINA ÇIKARILMALARININ YASAKLANMASINA VE BU YASAKLARA UYMAYANLARA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
 
KARAR TARİHİ : 15/11/2017
KARAR SAYISI   : 2017/01
 
AMAÇ:
 
Madde-l: İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol İzin Belgesi" bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Muğla il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır.
 
KAPSAM:
 
Madde-2: Bu karar, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçerli "Yol İzin Belgesi" bulunmaksızın, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, Muğla ilinden diğer illere taşınmalarının yasaklanmasına, kayıtsız olanların kayıt altına alınmasına ve buna dair düzenlemeler ile bu yasaklara uymayan yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara idari para cezası uygulanmasına ilişkin hususları kapsar.
 
HUKUKİ DAYANAK: Madde-3:
 
Bu karar;
-04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (65, 71, 91 ve 98.maddeleri)
-17/03/2016 tarihli ve 29656 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (91.maddesi)
- 22/10/2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği (3, 21, 22, 35 ve Geçici 1. maddeleri)
-4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu (3, 6 ve 26. maddeleri)
-11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği (38. maddesi)
-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu (1 l/C ve 66. maddeleri)
-5326 sayılı Kabahatler Kanunu (32. maddesi)
-İçişleri Bakanlığının 15/03/2016 tarihli ve 2016/8 sayılı Genelgesi (5. maddesi) Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 
 
 
TANIMLAR:
Madde-4: Bu kararda geçen;
Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bağımlı bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer veya bölge içinde daimi surette bir veya birden fazla taşımacıyı ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi ve onlar adına taşıma sözleşmesi yapmayı meslek edinen kişiyi,
 
Araç Kiralama İşletmesi: Özel veya tüzel kişilere ait araçları bedeli karşılığında talep sahibinin hizmetine sunan işletmeyi,
 
Geçici Koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı,
 
Geçici Korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı,
 
Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Ek-1): Kayıt işlemleri tamamlanan ve geçici koruma sağlanan yabancıya valilikler tarafından verilen kimlik belgesini,
 
İkamet Adresi: Türkiye'de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yerleşim yerini,
İkamet İzni (Ek-3): Yabancılara Türkiye'de kalma hakkı veren izni,
Sevk Merkezi: Geçici koruma amacıyla ülkemize gelen yabancıların, geçici barınma merkezlerine sevk edilinceye veya geçici barınma merkezi dışında kalacaklarsa ikametlerine yönlendirilinceye kadar kayıt ve diğer işlemler için geçici olarak bekletildikleri yerleri,
 
Taksi Durağı: Ticari taksilerin, yol üzerinde veya yola terkin alanda konuşlandıkları yeri,
 
Taşıyıcı: Yabancıları taşıyan kara, deniz ve havayolu taşıtlarının gerçek veya tüzel kişi olan sahiplerini veya işletmecilerini,
 
Taşıma İşleri Komisyoncusu: Ücreti karşılığında kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş kişiyi,
 
Taşıma İşleri Organizatörü: Müşterilerin taşımacılık faaliyetlerini genellikle konsolide ederek, diğer şirketlerin kaynaklarıyla birlikte gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri,
 
Terminal İşletmecisi: Bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri,
 
Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi.
 
Yabancı Kimlik Numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını,
 
Yol İzin Belgesi (Ek-2): Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılara, on beş güne kadar bulundukları il dışına çıkışları için verilen izin belgesini ifade eder.
 
 
GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR:
 
Madde-5: a) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklardan bilet talep eden Suriyeli yabancılardan, vize/ikamet izin belgesi bulunanlara, pasaport ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir.
Geçici koruma kapsamında ilimizde bulunan Suriyeli yabancıların diğer illere izinsiz ayrılmalarının önlenmesi, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların da kayıt altına alınması amacıyla;
 
 
 
 
b) "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" bulunan Suriyeli yabancılar, ilimizden başka bir ile seyahat ederken, ancak Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerli "Yol İzin Belgesi"ni, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara ibraz ederek seyahat edebileceklerdir.
 
c) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar, geçici koruma altında bulunan Suriyeli yabancılardan, ilimizden başka illere seyahat edecek olanlara, "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" ile birlikte, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yol İzin Belgesi"ni ibraz etmelerini isteyecekler, ibraz edilen belgelerin o kişiye ait olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra ilgili kişiye bilet satışı ile birlikte taşımacılık hizmeti vereceklerdir.
 
d) Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, yolcu bileti düzenlenirken Suriyeli yabancılar tarafından ibraz edilen "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" ve Yol İzin Belgelerinin bir sureti alınacak ve dosyalanacak, yapılacak denetimler esnasında denetimi yapan kolluk görevlilerine gösterilecek, "Yol İzin Belgesi" olmayan Suriyeli yabancılara bilet satışı yapılmayacak, "Geçici Koruma Kimlik Belgesi" bulunmayan Suriyeli yabancılar ise kayıt altına alınmalarının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Sevk Merkezlerine yönlendirileceklerdir.
 
CEZAİ HÜKÜMLER:
 
Madde-6: 5. maddede belirtilen bilet satışı ve taşıma hizmetleri yasaklarına ve bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyen, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz ve havayolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar hakkında fiilleri ayrı bir suç oluşturmuyor ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi delaleti ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
 
YÜRÜRLÜK:
 
Madde-7: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME:
 
Madde-8: Bu karar Muğla Valiliğince yürütülür.
 
 
 
 
 
Esengül CİVELEK
                                                                                                                     Vali
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C
               MUĞLA VALİLİĞİ
 
 
SURİYE'DE 2011 YILINDA BAŞLAYAN ÇATIŞMA ORTAMI ÜLKEMİZE ÜÇ MİLYONA YAKIN SIĞINMACININ GELMESİNE NEDEN OLMUŞ, AYNI ZAMANDA ÇATIŞMA BÖLGELERİNE GİDEREK, TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILMAYI AMAÇLAYAN YTSLERİN (YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI) ÜLKEMİZ ÜZERİNDEN GEÇİŞ ARAYIŞLARINA YOL AÇMIŞTIR. BUNUN YANİ SIRA SURİYE'DE DEVAM EDEN ÇATIŞMALARDAN DOLAYI ÖZELLİKLE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTEREN TERÖRİSTLERİN, OLUŞACAK YENİ BİR GÖÇ DALGASI İLE SINIRLARIMIZDAN ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPMA İHTİMALİ BULUNMAKTADIR. MUĞLA İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, ÖZELLİKLE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA KARIŞAN VEYA TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİSİ BULUNAN YABANCILARIN TESPİTİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN:
KARAR TARİHİ: 15/11/2017 KARAR SAYISI :2017/02
 
AMAÇ:
Madde-1: İlimizde kayıt işlemlerini tamamlamayan Suriyeli şahıslara acil sağlık hizmetleri hariç olmak üzere sağlık, eğitim, sosyal yardım vb. hizmetlerin verilmemesi,
 
 
KAPSAM:
Madde-2: İlimizde kayıt işlemlerini tamamlamayan Suriyeli şahıslara acil sağlık hizmetleri hariç olmak üzere sağlık, eğitim, sosyal yardım vb. hizmetlerin verilmemesi,
 
HUKUKİ DAYANAK:
 
Madde-3: İçişleri Bakanlığının 17.10.2014 tarih ve 2014/29 sayılı Suriyeli Yabancıların Kayıt İşlemleri konulu Genelgesi.
İçişleri Bakanlığının 30.10.2017 tarih ve 45599763-43880-(13211)1529-5565-169655 sayılı yazılan.
YÜRÜRLÜK:
Madde-4:Bu karar yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. YÜRÜTME:
Madde-5:Bu karar Muğla Valiliğince yürütülür.
 
 
 
Esengül CİVELEK
Vali
 
 
 • Muğla Valiliği
 • Muğla Belediyesi
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS