Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
BASIN DUYURUSU- Kamu Hizmetleri Standartları Tablosu
03.12.2018  

BASIN DUYURUSU

                                                                                                             MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

       Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesinde sunulan hizmetlere ilişkin Hizmet Standartları Tablolarının hazırlanarak, 2018 yılı içerisinde meydana gelen mevzuat-uygulamada meydana gelen değişiklikler doğrultusunda “Kamu Hizmet Standartları Tabloları” güncellenerek ekte sunulmuştur.    

 
MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU 
S.NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 
1 Silah taşıma
ruhsatı
verilmesi
1- Dilekçe ( Devir ise  karşılıklı dilekçe ve ruhsat fotokopisi ) 15 İş Günü
2- Silah ruhsatı istek formu
3- Silah Almasında sakınca bulunmadığına dair heyet raporu
4- Vergi borcu yoktur belgesi
5- Silah taşıma Harcı Alındı Makbuzu
6- Yapılan Görev ve Faaliyete ilişkin belgeler
7- 4 Adet Fotoğraf
2 Mermi Satın Alma Belgesi Verilmesi 1- Dilekçe 2 İş Günü
2- Ruhsat fotokopisi
3 Ruhsatlı silahın hibesi 1- Dilekçe 1 İş Günü
2- Ruhsat fotokopisi
4 Silah Nakil Belgesi 1- Dilekçe 1 İş Günü
2- Ruhsat fotokopisi
5 Silah tamirciliği belgesi
verilmesi
Silah tamirciliği belgesi verilecek şahısların, 91/1779 karar sayılı Yönetmelik'in 16'ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olmaları, 30 İş Günü
Silah tamir yeri ve şubesinin açılabilmesi için;
1- Tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ile uygun fiziki şartları taşıması,
2- Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16' ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması şartları aranır.
6 Satıcılık (Bayilik) Belgesi
verilmesi
1- Dilekçe 30 İş Günü
2- İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
3- Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair heyet  raporu,
4- 2521 Sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
5- 4 adet fotoğraf.
7 Ateşleyici Yeterlilik belgesi Sınavlarının
Yapılması ve Ateşleyici
Yeterlilik Belgesi
Verilmesi
1- Dilekçe 90 İş Günü
2- Son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet renkli vesikalık fotoğraf,
3- Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği,
4- Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair heyet  raporu,
5- Bakanlıkça belirlenen sınav ücreti dekontu.
8 Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi Verilmesi 1- Dilekçe  (Dilekçede satın alınıp ve satışı yapılacak patlayıcı maddelerin cinsi ile adına ruhsat çıkacak şahsın, nakilcilerin ve depo bekçilerinin isimleri belirtilecek ) Şirket ise (Ticaret Sicil Gazetesi, İmza sirküleri) a) Adına ruhsat çıkacak olan şahsa Şirketin Vekâleti b) Var ise Nakilcilere Şirketin Vekâleti 30 İş Günü
2- Depolama izin belgesi,
3- Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu,
4- Taahhütname, (Patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek
5- Beyanname,
6- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,
Satış izin belgesi verilebilmesi için, yapılacak soruşturma sonunda ilgilinin durumunun güvenlik yönünden uygun olduğunun belirlenmesi gerekir,
7-Sağlık Raporu (Heyet Raporu)
9 Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi Verilmesi 1- Dilekçe (Detaylı olacak Güvenlikçi ve ateşçilerin adı olacak, şirket kaşesi, isim imza)  30 İş Günü
2- Şirket sorumlusunun vekâletnamesi  
3- Genel taahhütname    
4- Depo muvafakatnamesi (Depolama İzin belgesi -Satın alma ve satış İzin Belgesi -Denetleme Raporu-Depo Tespit Tutanağı)
5- İşin ruhsatları (İşletme ruhsatı, İşletme izni, Sözleşme onaylı (Noterden) veya aslı, Müracaatçı Kurum ise Kurumun onayı olacak)
6- Maden Ocağı Kamu Kuruluşuna ait ise ve kiralanması söz konusu ise Kamu Kuruluşu tarafından verilen maden veya taş ocağında patlayıcı madde kullanmasında sakınca olmadığına dair yazı
7- Maden özel şirketten kiralanmış ise ise noterden patlayıcı kullanabileceğine dair muvafakatname
8- Beyanname
9- Kullanılacak patlayıcı maddenin cins ve miktarını belirten patlayıcı madde ihtiyaç raporu (Bu rapor, kendi ihtiyaçlarını tespit edebilme olanağı bulunan kamu kuruluşları için kendilerince, bu olanağa sahip olmayan kamu kuruluşları ile özel kuruluş veya kişiler için il Valiliğince verilir.), Maden Müh. Diploma fotokopisi Maden Müh. Nüf. Cüz. Fotokopisi, 
10- Güvenlikçilerin Vekâletnameleri    
11- Güvenlikçilerin Taahhütnamesi      
12- Güvenlikçilerin belgesi
13- Ateşçinin taahhütnamesi   
14- Ateşçinin belgesi  
15- Ticaret sicil gazetesi
16- Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
17- Ticaret Sicil Gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliklerinde)
18- Yenileme ise eski ruhsatı
19- Yer Tahkikatı
10 Sürekli_ Depo Yapım İzni Verilmesi 1- İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 ve ya 1/2000 ölçekli hâlihazır haritası üzerine çizilmiş ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı, 30 İş Günü
2-  İş yerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onanmış 1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı,
3- 1/50 ölçekli ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
4- İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri,
5- 3194 Sayılı İmar Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
6- İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi,
7- Yapılacak yerüstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (D) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını ya da sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
8- Sağlık Bakanlığından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi,
9- Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten belge.
10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüğünden 1475 Sayılı İş Kanununa ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
11 Sürekli Depo Depolama İzni Verilmesi 1- Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak rapor, 30 İş Günü
3-Belediye veya Valilikçe verilmiş Yapı Kullanma İzni,
4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce verilmiş İşletme Belgesi
5- Sağlık Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak Gayri Sıhhi Müessese Belgesi (Açılma İzni).
12 Gezici Depo Yapım İzni Verilmesi 1- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A, 10 tonluk gezici depolar için ise Ek 4/B çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi, 30 İş Günü
2- Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatının alındığını gösterir belge,
3- Deponun belirtilen yerde kurulmasında sakınca olup olmadığını gösterir yerel güvenlik (Emniyet veya Jandarma) makamlarınca düzenlenecek rapor.
13 Gezici Depo Depolama İzni Verilmesi 1-Patlayıcı madde deposunun Tüzük hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak rapor, 30 İş Günü
2-Depo sütreli ise, sütrenin Tüzükte 2001 yılında yapılan değişiklikle düzeltilen Ek 5 sayılı çizelgeye ve bu çizelge altında belirtilen sütre özelliklerine uygun olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenecek sütre uygunluk raporu,
3-Deponun, Tüzüğün Ek 1 sayılı çizelgesinde belirtilen çevreye ve birbirlerine ait olması gereken güvenlik uzaklıklarına uygun olarak yerleştirilip yerleştirilmediğine ilişkin güvenlik uzaklıklarını belirleyecek komisyon marifetiyle hazırlanacak kroki.
14 Patlayıcı Madde Devir İzni verilmesi 1- Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe, 30 İş Günü
2- Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı,
3- Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı
4- Devir edilene ait ruhsat fotokopisi.
15 Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi Verilmesi 1- Depo tespit tutanağı, 2 İş Günü
2- Nakle nezaret edecek Güvenlik belgeli şahısların güvenlik belgesi asılları,
3- Nakilci görevlilerinin vekâletnamesi,
4- Nakil edecek şahısların kimlik asılları (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport...)
5- Nakilde kullanılacak araçların ruhsat asılları,
6- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
7- Patlayıcı Madde İzin Belgesi Aslı,
16 Patlayıcı Madde
Güvenlik Belgesi
Verilmesi
 
1- Dilekçe

7 İş Günü
2-  Sağlık Raporu
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- 4 adet vesikalık fotoğraf
5- Öğrenim Durum Belgesi
17 Umuma Mahsus Pasaport Tanzimi Bu işlemler 02.04.2018 tarihinden itibaren İl-İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
18 Hususi Pasaport Tanzimi Bu işlemler 02.04.2018 tarihinden itibaren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
19 Hizmete Mahsus Pasaport Tanzimi Bu işlemler 02.04.2018 tarihinden itibaren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
20 Pasaport Alış Kayıtları Belge Talebi Bu işlemler 02.04.2018 tarihinden itibaren İl-İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
21 Türk Ve Yabancı Uyruklu Şahıslara Ait Hudut Kapıları Giriş/Çıkış Bilgileri 1-Bizzat müracaat edilecek ise; Dilekçe, nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi, 30 Dakika
2-Vekaletname ile müracaatlarda; Dilekçe, nüfus cüzdanı (vekalet edenin),vekaletnamenin aslı ve vekaletnamede “Emniyet birimlerinden yurtdışına giriş çıkış bilgilerini talep edebilir” ibaresi yer almalıdır.
22 Özel Güvenlik İzni 1-Talep Yazısı ( Yönetmeliğin 8. Maddesi Uyarınca) 10 İş Günü
2- Bağlı bulunulan Bakanlığın/Genel Müdürlüğün uygun görüşü, üniversiteler için rektörün uygun görüşü, kurum KİT ise Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü, belediye başkanlıkları için belediye başkanının uygun görüşü, il özel idareleri için il valisinin uygun görüşü, okullar için aile birliği yönetim kararı ve okul müdürü imzalı talep yazısı.
ÖZEL KURULUŞLAR VE ÖZEL BANKALARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1-Talep Yazısı ( Yönetmeliğin 8. Maddesi Uyarınca)
2- Site Veya Apartmanlarda Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı
3- Özel kuruluşların yönetim kurulu kararı veya ortaklarının özel güvenlik uygulaması için almış olduğu karar,
4- Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanmış bir örneği, Ticaret Sicil Gazetesi yayınlanmamış ise ticaret sicil memurluğundan alınacak olan ticaret sicil tasdiknamesi, özel bankaların açılan şubelerine ait Ticaret Sicil Gazetesi,
5- Ticaret sicil memurluklarında kayıtlı olma zorunluluğu bulunmayan merkeze bağlı şube veya birimler için yapılacak özel güvenlik izni müracaatlarında kuruluşun merkezine ait Ticaret Sicil Gazetesi ile bağlı şube veya birimlerin açıldığına dair yönetim kurulu kararı veya ortakların aldığı karar, 
6- İmza yetkisine sahip şahısların İmza Sirküleri
23 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni 1- Dilekçe(Valilikten Havaleli) 30 İş Günü
2- ÖGG Eğitim Sertifikası
3- 4 Adet Fotoğraf (Biometrik)
4- 1 Adet Kimlik Fotokopisi
5- Güvenlik Sor.Arşiv.Arş.Formu
6- Diploma ve Sağlık Raporu Fotokopisi
7- Halkbank'a ÖGG kimlik ücreti 
24 Yeni Sürücü Belgesi Bu işlemler 02.04.2018 tarihinden itibaren İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
25 Zayi Veya Yıpranma Sürücü Belgesi (Muğla İli Sürücü Belgesi ) Bu işlemler 02.04.2018 tarihinden itibaren İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
26 Zayi Veya Yıpranma Sürücü Belgesi (Muğla İli Dışında Sürücü Belgesi ) Bu işlemler 02.04.2018 tarihinden itibaren İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
27 Sürücü Belgesi Farkı (Muğla İli Sürücü Belgesi ) Bu işlemler 02.04.2018 tarihinden itibaren İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
28 Sürücü Belgesi Farkı (Muğla İli Dışında Sürücü Belgesi ) Bu işlemler 02.04.2018 tarihinden itibaren İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
29 Yeni Araç Kayıt Bu işlemler Şubat 2018 tarihinden itibaren Noterlere devredilmiştir. 
30 Nakil Araç Bu işlemler Şubat 2018 tarihinden itibaren Noterlere devredilmiştir. 
31 Devir Araç Bu işlemler Şubat 2018 tarihinden itibaren Noterlere devredilmiştir. 
32 Kendi Adına Nakil Araç Bu işlemler Şubat 2018 tarihinden itibaren Noterlere devredilmiştir. 
33 Trafikten Araç Çekme Bu işlemler Şubat 2018 tarihinden itibaren Noterlere devredilmiştir. 
34 Hurda Araç Bu işlemler Şubat 2018 tarihinden itibaren Noterlere devredilmiştir. 
35 Belge Yenileme Bu işlemler Şubat 2018 tarihinden itibaren Noterlere devredilmiştir. 
36 Zayiden Belge Yenileme Bu işlemler Şubat 2018 tarihinden itibaren Noterlere devredilmiştir. 
37 Türk Vatandaşlığı Kanununun 16.Maddesinden ( Bir Türk İle Evlilikten müracaat) Müracaat Eden Yabancı Uyruklu Şahsın Parmak İzi ve Fotoğrafının Alınması 1-Müracaat Dilekçesi Aynı Gün 
2- Evlilik Bildirim Formu orijinali ve fotokopisi
3- Pasaportun Noter Onaylı Tercümesi orijinali ve fotokopisi
4- İkamet Tezkeresinin 1 Adet Fotokopisi
5- Onaylı Nüfus Kayıt Örneği orijinali ve fotokopisi
6-Doğum belgesinin noter onaylı tercümesinin orijinali ve fotokopisi
 
 
38 Türk Vatandaşlığı Kanununun 16. Maddesinden Müracaat Eden Yabancı Uyruklu Şahsın Güvenlik Tahkikatının Yapılması( Bir Türk İle Evli Olma Şartı Aranır.) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğününün Yabancı Uyruklu Şahıs Hakkında Güvenlik Tahkikatının Yapılmasını İstediği Üst Yazı 6 Ay - 1 Yıl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. Maddesinden müracaat Eden yabancı Uyruklu şahsın Parmak İzi ve Fotoğrafının Alınması 1- Müracaat Dilekçesi Aynı Gün 
2- Doğum Belgesinin Orjinali ve Noter Onaylı Tercümesi
3- Pasaport, Pasaportunun Noter Onaylı Tercümesi ve fotokopisi
4- İkamet Tezkeresinin 1 Adet Fotokopisi
 
 
 
 
 
 
40 Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. Maddesinden Müracaat Eden Yabancı Uyruklu şahsın Parmak İzi ve Fotoğrafının Alınması( En Az 5 Yıl Boyunca Uzun Süre Türkiye'de Kalma Şartı Aranır.Evli Olmak Şart Değildir. İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğünün Yabancı Uyruklu Şahıs Hakkında Güvenlik Tahkikatının Yapılmasını İstediği Üst Yazı 6 Ay - 1 Yıl
 
 
 
41 Koruma Talebi Valilik Makamına Sunulan Dilekçe, Tehdit Altında Olduğuna Dair Bilgi ve Belge 30 Gün
 
 
 
 
 
 
 • Muğla Valiliği
 • Muğla Belediyesi
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS